Όροι συμμετοχής για τον διαγωνισμό

Η makethedifference.gr διοργανώνει προωθητική ενέργεια υπό τον τίτλο «Διαγωνισμός μόνο για επιχειρήσεις » σχετικά με της υπηρεσίες της. Η Διοργανώτρια διοργανώνει το Διαγωνισμό μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της www.makethedifference.gr

Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η ως άνω εταιρεία, η οποία θα παρέχει το δώρο στον νικητή . Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης του νικητή.

1] Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν επιχείρηση όπου να την αποδεικνύουν με κάποιο σχετικό έγγραφο .

Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στην Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων, και η ρητή συναίνεση για την εκούσια συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τον κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα. 

2] Αντικείμενο Διαγωνισμού, τρόπος συμμετοχής και αριθμός συμμετοχών.

Ο χρήστης θα λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό   με 3 βήματα.

  1. Βήμα 1 Συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

     
  2. Βήμα 2 Κάντε Follow & Like στην σελίδα μας στο Facebook & Instagram! στης σελίδα της makethediiferencegr

  3. Βήμα 3 Κάντε ένα σχόλιο στο Facebook  ή στο Instagram στην σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού!

 Η συμπλήρωση και εφαρμογή όλων των παραπάνω ενεργειών συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του Διαγωνισμού, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία.  Ως ξεχωριστή συμμετοχή υφίσταται η συμπλήρωση και εφαρμογή όλων των παραπάνω ενεργειών στο Facebook και στο Instagram ξεχωριστά. Σ’ αυτή την περίπτωση διπλασιάζει την πιθανότητα ανάδειξής του ως νικητής, αλλά συνεχίζει να ισχύει ότι θα μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο, ανεξάρτητα από τις φορές που μπορεί να κληρωθεί.

Ο νικητής του διαγωνισμού θα επιλεχτεί μέσω του  https://commentpicker.com/

Σε live μετάδοση από το Facebook της MaketheDifference

Για να διασφαλίσουμε την σοβαρότητα και εγκυρότητα του διαγωνισμού!

 

 

Η παροχή των ως άνω προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων αποτελεί ρητή αποδοχή για την επεξεργασία τους και τη δημοσίευσή τους στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και για τους σκοπούς του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα, όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων παρέχει στην Διοργανώτρια τα στοιχεία του λογαριασμού του (τα στοιχεία profile, π.χ. όνομα, φωτογραφία profile) στο Facebook / Instagram, καθώς και οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία του επιθυμεί ο ίδιος ο συμμετέχων, οικειοθελώς, μέσω σχετικού σχολίου (comment), το οποίο θα υποβάλλει κάτω από την ανάρτηση για τον εκάστοτε διαγωνισμό, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στον εκάστοτε διαγωνισμό, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού, ή/και οικειοθελώς, χωρίς να είναι απαραίτητο το σχόλιο για τη συμμετοχή.

Από τους νικητές, η Διοργανώτρια θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται επιπλέον προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, στοιχεία ταυτότητας για την επαλήθευσης της ηλικίας του συμμετέχοντα κλπ. για τον σκοπό της αποστολής ή παράδοσης του δώρου.

Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει αν αυτό ζητηθεί. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.

3] Ημερομηνία έναρξης-λήξης προωθητικής ενέργειας – διάρκεια.

Ο Διαγωνισμός έχει διάρκεια από 03/04/2020 και ώρα 00:30:00 και θα ολοκληρωθεί στις 25/04/2020 και ώρα 18:00:59. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση, κατά την κρίση της, και πάντως πριν από τη διενέργεια του Διαγωνισμού κατά τις αναφερόμενες στο παρόν ημερομηνίες, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας.

Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Servers) του Διαγωνισμού που έχει στη διάθεση της η Διοργανώτρια αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της ως άνω προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρου / δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση

4] Ρητή δήλωση – Συγκατάθεση – Αποδοχή εκ μέρους των Συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους ως άνω όρους δεν μπορεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό.

Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) H ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνουν ή θα δηλώσουν αν ζητηθεί ως συμμετέχοντες σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.

(β) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

(γ) είναι ενήλικοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών

(δ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (Όνομα χρήστη στο κοινωνικό δίκτυο, ονοματεπώνυμο, Φωτογραφία Προφίλ, ηλεκτρονική διεύθυνση).

(ε) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

(στ) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

(ζ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (Όνομα χρήστη στο κοινωνικό δίκτυο, ονοματεπώνυμο, Φωτογραφία Προφίλ, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού.

(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου και του Όνομα χρήστη στο κοινωνικό δίκτυο, ονοματεπώνυμο, Φωτογραφία Προφίλ.

θ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση του δώρου.

ια) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

5] Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

(β) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας

(γ) Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψή της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος όρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

6] Αλλαγή Αναλυτικών Όρων – Δώρου.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, ανακοινώνοντας το γεγονός εγκαίρως στην ιστοσελίδα της ή και όχι. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί η εν λόγω προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες – υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

7] Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια μέσω αυτών των όρων κάνει Δήλωση απαλλαγής ευθύνης της εταιρίας Facebook και Billionaire και των θυγατρικών εταιριών της σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα του Διαγωνισμού και το ίδιο απαιτεί από κάθε συμμετέχοντα. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook ως εταιρία, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

8] Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η Διοργανώτρια.

Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, την απόδοση του δώρου σε αυτούς κλπ, καθώς και για την ενημέρωσή τους (τυχόν αποστολή διαφημιστικού υλικού, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από τον συμμετέχοντα κλπ).

9] Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή Επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το απορρέον δίκαιο από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.