Επιδότηση Digital Marketing ΕΣΠΑ για Επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου
Digital marketing concept with online advertising and media symbols flat vector illustration

Επιδότηση Digital Marketing ΕΣΠΑ για Επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου

Digital marketing concept with online advertising and media symbols flat vector illustration

Επιδότηση Digital Marketing ΕΣΠΑ για Επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων – Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων

Ανακοινώθηκε η Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, (Α/Α 3428, Κωδ. 019ΚΕ).

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων – Τροποποίηση/παράταση της Πρόσκλησης

 

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας ΠΜ & ΜΕ"

Η Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης αφορά στην παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30.11.2020 και ώρα 17:00:00.

Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο – και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού – οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 8756/2894/Α3/19-12-2018 (ΑΔΑ: 60ΞΔ465ΧΙ8-ΓΤΩ) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η τροποποίηση της Πρόσκλησης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού www.mindev.gov.gr.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Make The Difference

Βρες την λύση στο Digital Marketing! BOOST YOUR BUSINESS!

Leave a Reply